ROMÂNIA

JUDEŢUL  TIMIŞ           COMUNA   ŞTIUCA       PRIMĂRIA

307400  Ştiuca,  nr.111,

telefon  0256 335937,  0256 335944,  fax 0256 335711,

e-mail : primaria.stiuca@cjtimis.ro,  site : www. e-primarii.ro
                                                                                 
                                                                                             Nr. 176 din 26 Februarie 2021

                                            

                           

 ANUNȚ

 

           Primăria Comunei Știuca, Judetul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante Secretar general al unităţii administrativ – teritoriale Comuna Știuca, Judeţul Timiş, compartiment: secretar general U.A.T., clasa: conducere, gradul I, timp de lucru 8 ore/zi.   

Proba scrisă va avea loc în data de 29 martie 2021, ora 11, la sediul Primăriei comunei Știuca din localitatea Știuca, nr. 111, iar interviul în 30 martie 2021, ora 11, la sediul Primăriei comunei Știuca.

           Condiții de participare la concurs:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalență – științe juridice, administrative sau științe      politice.

- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- vechimea în specialitatea studiilor, potrivit Art.468 Alin. 2 Litera „a” din Partea a VI - a al Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 465 Alin. 3 şi Art. 468 Alin. 2 Litera „a” din Partea a VI - a al Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea  ordine:
                 a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la Art. 468 Alin. 2 Litera „a”,

      b)  persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau știinţe politice;
                 c) persoane care au studii universitare de licenţă  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate..

 

            Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 26 februarie – 17 martie 2021.

            Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Știuca, de luni-vineri, între orele 09-15, la domnul STANCIU VASILE-GABRIEL, consilier achiziții în cadrul Primăriei comunei Știuca, la următoarele date de contact:

-         Sediul Primăriei comunei Știuca, localitatea Știuca, nr. 111, tel. 0256/335937, fax. 0256/335711, adresă de e-mail: primaria.stiuca@cjtimis.ro. 

Actele necesare participării la concurs sunt :

                                          - Cerere de înscriere, formular tip, redactat de  candidat,

                                             conform anexei  nr. 3 din Hotărârea Guvernului României

                                             nr. 611/2008;

                                          - Curriculum vitae, model comun european;

                                          - Copie xerox de pe Actul de Identitate  şi de pe Actele de

                                             Stare Civilă a candidatului;

                                          - Copie xerox de pe Diploma de absolvire a Studiilor

                                             superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă -

                                             științe juridice, administrative sau științe politice,

                                             certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor

                                              specializări și perfecționăari;

                                          -  Cazier judiciar; 

                                          - Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

                                             a candidatului, este apt din punct de vedere medical și

                                             psihologic să exercite o funcție publică, eliberată cu cel

                                             mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul

                                             de familie;

                                          -  copie xerox de pe Carnetul de muncă și sau, după caz, o

                                              Adeverință care să ateste vechimea în muncă, conform

                                              anexei nr. 2 D din Hotărârea Guvernului României nr.

                                              611/2008;

                                           - Declaraţie pe propria răspundere notarială sau Adeverinţă

                                              care să  ateste că nu a desfăşurat activităţi de Poliţie

                                              Politică.

               

               Copiile de pe actele necesare participării la concurs se prezinta în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

Bibliografia :

 

-         Constituția României nr. 1/2003;

-         Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, rerepublicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, rerepublicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr 448/2006 prinvind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 119/1996 privind Actele de Stare Civilă, rerepublicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administratiă publică, republicată;

-         Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, republicată;

-         Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 114/1996 - Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

-         Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-         Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv de către stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Ordonanţa Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare;

-         Ordonanţă Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, rerepublicată și modificată;

-         Ordonanţa de Urgență a Guvernului României nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

-         Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de Stare Civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Hotărârea Guvernului României nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Hotărârea Guvernului României nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată;

-         Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

        

               

Cu stimă şi respect,

PRIMAR

Vasile Bejera